Wolters Kluwers Integritetspolicy

Wolterskluwer Scandinavia AB INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Denna integritets- och cookiepolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter som lämnas till oss, eller som vi inhämtar online (med hjälp av cookies).

Som personuppgiftsansvarig följer vi alltid gällande lagar om integritet och ser till att personuppgifter behandlas konfidentiellt.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, annat än vad som uttryckligen anges i detta dokument.

Syftet med inhämtning av personuppgifter:

Vi samlar in personuppgifter i följande syften:

 1. slutförande och fullgörande av avtal med KUNDER, LEVERANTÖRER och AFFÄRSPARTNER
 2. dokumentation och betalningar av levererade tjänster, produkter och material till och från Wolters Kluwer
 3. marknadsföring, försäljning och kampanjer (på våra kurser och event kan vi komma att filma och fotografera för att senare använda detta material i marknadsföringssyfte)
 4. kontohantering
 5. kundservice
 6. forskning och utveckling
 7. intern administration och kontroll
 8. kundundersökningar.

Vi kommer att behandla följande personuppgifter:

 1. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Se till att dessa uppgifter anges korrekt varje gång du fyller i formuläret på vår webbplats www.wolterskluwer.se.
 2. Din IP-adress, för att ge dig en mer användarvänlig upplevelse av vår webbplats.
 3. Varje gång du kontaktar oss lagrar vi korrespondens och kommentarer, vilka kan innehålla personuppgifter. Syftet är att kunna ge dig bättre service om du kontaktar oss igen.

Laglig behandling av personuppgifter – Vi kommer att:

 1. behandla dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt
 2. samla in personuppgifterna för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål angivna i denna policy, och kommer inte att behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål
 3. samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till de ändamål för vilka de samlas in och behandlas (uppgiftsminimering)
 4. behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in
 5. vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att personuppgifterna utsätts för obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå
 6. vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om vi informeras om eller på annat sätt blir medvetna om felaktiga uppgifter
 7. på begäran radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål, om det inte finns rättslig grund för att fortsätta behandlingen
 8. på begäran begränsa behandlingen, om det inte finns rättslig grund för att fortsätta behandlingen
 9. på begäran förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling, i ett vanligen förekommande elektroniskt format.

Rättslig grund för behandling

Om din begäran rör nedladdning av en kostnadsfri demo, ett nyhetsbrev eller mer information om våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter ytterligare utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter.

Om och i den omfattning som din begäran leder till ett köp- eller abonnemangsavtal avseende våra produkter kommer personuppgifterna att behandlas utifrån vårt berättigade intresse att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser eller vidta åtgärder inför ingående av ett avtal. Om du är en fysisk person kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla avtalet eller vidta åtgärder inför ingående av avtalet.

Personuppgiftsbiträden

Vi kan komma att utse personuppgiftsbiträden som genom datalagring och drift av våra datorsystem behandlar personuppgifter. Personuppgiftsbiträden kan även komma att läsa, ordna och skicka personuppgifter enligt våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden lagrar dina personuppgifter uteslutande på servrar som ligger inom EU/EES och står under personuppgiftsbiträdets kontroll.

Cookies

Vi kan komma att inhämta och behandla information om dina besök på vår webbplats, till exempel vilka sidor du besöker, vilken webbplats du kommer från och eventuella sökningar du gör.

Informationen används för att förbättra innehållet på vår webbplats och göra den mer användarvänlig, och för att sammanställa statistik om enskilda privatpersoner som besöker den i syfte att undersöka marknaden.

Vi kan i samband med detta installera cookies på din dator som samlar in information om användarens domännamn, internetleverantör, operativsystem samt datum och tidpunkt för besöket. En cookie är en liten textfil som skickas till webbläsaren och sparas lokalt på din hårddisk. Cookies skadar inte datorn. I dina webbläsarinställningar kan du välja att få en avisering när du tar emot en cookie, och på så sätt välja om du vill godkänna den. Vi vill informera dig om att du, om du väljer att inte ta emot cookies, kanske inte kan utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Vi kan komma att ta hjälp av utomstående parter för att samla in och behandla den information som beskrivs i detta avsnitt. Tredjepartscookies (till exempel Google Analytics och andra verktyg) kan även komma att användas för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och användarupplevelsen. Vi använder cookies för remarketing samt konverteringspixlar från Google, LinkedIn och Facebook så efter att du har lämnat vår webbplats, kan visa dig annonser om våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig baserat på ditt besök på vår webbplats.

Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy gäller endast vår webbplats, inte webbplatser som ägs av tredje part. Vi kan komma att länka till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vi strävar efter att se till att sådana webbplatser håller högsta tänkbara standard. Internets utformning gör att vi inte kan garantera integriteten på webbplatser som vi länkar till, eller hållas ansvariga för innehållet på andra webbplatser än den här. Denna integritetspolicy omfattar inte webbplatser hos tredje part som vi länkat till.

Säkerhet

Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling samt från oavsiktlig förlust eller skada. Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar åtkomsten till personuppgifter inom organisationen. Behörig åtkomst till personuppgifter ges endast till enskilda individer inom organisationen, eller hos personuppgiftsbiträdet och dennes underleverantör, och endast för att dessa ska kunna utföra sina respektive arbetsuppgifter.

Vi eller, i förekommande fall, personuppgiftsbiträdet, överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES om en adekvat skyddsnivå kan garanteras, lämpliga skyddsåtgärder vidtagits (till exempel att personuppgiftsmottagaren har skrivit under EU-kommissionens standardavtalsklausuler) eller om ett tillämpligt undantag föreligger i enlighet med artikel 49 i GDPR.

För att säkerställa lämplig säkerhet och konfidentialitet för personuppgifter som vi inhämtar online använder vi datanätverk som, bland annat, skyddas enligt gällande industristandard. I samband med behandlingen av dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga åtgärder för att skydda informationen från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller förstörelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, samt begära begränsning av behandling eller invända mot behandling (om detta sker i enlighet med tillämpliga lagar om integritet). Du har dessutom rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Du har också rätt att göra en anmälan hos tillsynsmyndigheten, www.imy.se.

Ändringar i denna integritets- och cookiepolicy

Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra denna integritets- och cookiepolicy, till exempel för anpassning till förändringar i lagar och förordningar. Sådana ändringar publiceras på Wolters Kluwer Scandinavia AB webbplats.

Kontaktinformation

Wolters Kluwer Scandinavia AB, Emigrantvägen 2G (Amerikaskjulet), 414 63 Göteborg
031-7751700

kundservice@wolterskluwer.se

Dataskyddsombud: privacyofficer@wolterskluwer.se