Tillägg till Allmänna försäljningsvillkor – programvaror avseende Penneo

Wolters Kluwer Scandinavia AB 

 

Tillägg till allmänna försäljningsvillkor för programvaran Penneo. 


Vid abonnemang av programvaran ”Penneo” från Wolters Kluwer gäller följande tillägg till ”Försäljningsvillkor – Programvara”. Vid konflikt mellan detta tillägg och ”Försäljningsvillkor – programvara” äger dessa tilläggsvillkor företräde. 
 

1. Säkerhetsföreskrifter
Abonnenten är skyldig att tillämpa de av Wolters Kluwer och Penneo kommunicerade säkerhetsföreskrifterna gällande abonnentens tillgång till programvaran. Abonnenten är skyldig att ständigt hålla sin programvara uppdaterad. 
 

2. Backup
Wolters Kluwer och Penneo tar löpande backup av Abonnentens data. Alla dokument sparas i fem år och under denna period är slutkundens data tillgänglig. För färdigbehandlade dokument som abonnenten önskar spara under längre tid än fem år erbjuds ett separat arkiveringsavtal.
 

3. Kundens data
I förhållandet mellan Abonnenten och Wolters Kluwer har Abonnenten samtliga rättigheter till egen data. 

Abonnenten har under avtalsperioden och upp till 60 dagar efter avtalsperiodens utgång rätt att kräva en kopia av egen data. Data levereras i de format som Penneo använder, ingen bearbetning/konvertering av data sker och de levereras i tillgängligt format. Arbete med att överföra Abonnentens data till Abonnenten under avtalstiden och under eventuellt arkiveringsavtal är en tilläggstjänst. 
 

4. Personuppgifter
Vid bearbetning av persondata i Penneo är Abonnenten personuppgiftsansvarig och Wolters Kluwer personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Wolters Kluwer förbinder sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med Abonnentens skriftliga instruktioner. Wolters Kluwer skall ha rätt till ersättning för att följa kundens skriftliga instruktioner om dessa inte ligger inom ramen för gällande avtal. Wolters Kluwer ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna samt vara beredd att följa av myndighet enligt lag fattade beslut om åtgärder för att uppfylla lagens säkerhetskrav för Abonnentens personuppgifter. Om Wolters Kluwer orsakas extra kostnader för att uppfylla ändrade säkerhetskrav ska Abonnenten ersätta Wolters Kluwer för sådana kostnader. Wolters Kluwer ska omgående underrätta Abonnenten vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av Abonnentens personuppgifter. 
 

5. Kommunikation
Wolters Kluwer och Penneo äger rätt att distribuera produkt- och supportinformation till Abonnenten. 


 

Ovanstående villkor är daterade 2017-09-01